Søg  
Skoletilmelding  
Tilmelding Børnehuset  
Tilmelding Vuggestue  
Fripladstilskud  


Andreasskolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse

Afsluttende prøver - orientering om regler og procedurer


 1. Oversigt over bundne prøvefag og prøvefag til udtræk i 9. klasse
 2. Tilmelding til afgangsprøverne
 3. Betingelser for deltagelse
 4. Skriftlige prøver
  1. Plan for skriftlige prøver dette skoleår
  2. Mødetid
  3. Brug af pc
  4. Hjælpemidler
  5. Under prøven
  6. Konsekvenser af at komme for sent
 5. Mundtlige prøver
  1. Plan for mundtlige prøver dette skoleår
  2. Generelt om de mundtlige prøver
  3. Hvornår en prøve er begyndt
  4. Hjælpemidler
 6. Sygdom og udeblivelse
 7. Karakterer
  1. Standpunktskarakterer
  2. Prøvekarakterer
  3. Karakterskala
 8. Afgangsbevis
 9. Særlige prøvevilkår
 10. Fritagelse for prøveaflæggelse
 11. Klagemulighed
 
Oversigt over bundne prøvefag og prøvefag til udtræk i 9. klasse.

B: Bundne prøvefag
U: Prøvefag til udtræk
F: Frivillige prøvefag

Bundne prøvefag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Dansk B B
Matematik   B
Engelsk B  
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. B  

To prøver til udtræk

Der udtrækkes et fag blandt de humanistiske fag, skriftlig engelsk, skriftlig tysk, mundtlig tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt et fag fra naturfagene biologi, geografi og mundtlig matematik.

Prøvefag til udtræk Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Engelsk   U
Tysk/fransk U U
Historie U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  
Biologi   U
Geografi   U
Matematik U  
Idræt U  


Udtræksfag offentliggøres ultimo april
 
Tilmelding til afgangsprøverne

Elever der modtager undervisning i skolens 9. klasse aflægger sædvanligvis folkeskolens afsluttende prøver i alle obligatoriske fag. Tilmelding til prøverne foretages af skolens administration iht. gældende tidsfrister:

Primo oktober for december/januar prøvetermin

Primo december for maj/juni prøvetermin
 
Betingelser for deltagelse

Elever kan kun aflægge prøve i et fag, hvis de har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår.

Nogle fag kræver som forudsætning for afholdelse af prøven, at der inden er afleveret fx en synopse eller en disposition. Her aftaler faglæreren med eleverne en forsvarlig deadline. Bemærk, at elever der ikke rettidigt har afleveret ikke kan deltage i prøven. På afgangsbeviset skal der noteres "udeblevet". Skolen skal så tilbyde én ny prøve ved førstkommende prøvetermin.  

Skriftlige prøver
 
Plan for skriftlige prøver dette skoleår

Mandag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

Tirsdag den 3. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Matematisk problemløsning
kl. 13.00-17.00 FP10 Matematik

Onsdag den 4. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning

Mandag den 9. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematiske færdigheder

Tirsdag den 10. maj
kl. 9.00-9.30 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 11.30-12.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 14.00-14.30 FP9 Fysik/kemi udtræksfag

Onsdag den 11. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Engelsk

Torsdag den 12. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Tysk

 
Mødetid

Eleven skal møde senest 20 minutter før prøvens begyndelse. Prøvelokalet åbnes 30 minutter før prøvens start så elevens plads kan findes, dokumentet kan klargøres og printfunktionen kan testes. Ved hver plads er angivet navn og nummer.
Det er vigtigt, at eleven ikke kommer for sent til prøven. Skulle en elev alligevel komme for sent, skal eleven melde sig på kontoret, hvorefter der vil blive taget stilling til, om eleven må deltage i prøven. Dette vil kun ske, hvis det anses for udelukket, at eleven har kunnet modtage nogen oplysning om opgaven, og hvis skolelederen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden kan ikke forlænges i forbindelse med sent fremmøde.
 
Brug af pc

Det er helt naturligt, at skolens elever anvender pc til prøverne, hvor det er muligt. Eleverne bruger deres personlige computer, men det er muligt at låne en pc af skolen i nødstilfælde. Betingelserne for anvendelse af pc er beskrevet i en folder, der i 8. - og 9. klasse udleveres til eleven i forbindelse med terminsprøverne. Folderen giver også praktisk vejledning vedrørende fx gemmeprocedure og korrekt udformning af dokument.

Se hele folderen her:

    Side 1 og 2

    Side 3 og 4
 
Hjælpemidler

 • Eleven skal selv medbringe skriveredskaber, tegneredskaber osv. til prøven.
 • Der kan ikke under prøven lånes materialer af kammeraterne. Skolen sikrer, at der er ekstra tegneredskaber mm. til udlån, om nødvendigt.
 • Når der må anvendes elektroniske ordbøger, skal der også være adgang til trykte ordbøger, hvilket skolen sikrer.
Oversigt for de enkelte fag:

Dansk
Læsning og retskrivning
Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

Dansk, skriftlig fremstilling uden adgang til internettet
Der må anvendes trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.
Ved brug af it-udstyr:
Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.

Dansk, skriftlig fremstilling med adgang til internettet
Der er adgang til internettet under prøven. Eleverne må ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven.
Eleverne må medbringe materialer, noter osv. anvendt i den daglige undervisning. Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.
Ved brug af it-udstyr:
Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.

Matematik uden hjælpemidler
Skrive- og tegneredskaber - dog ikke elektroniske.

Matematik med hjælpemidler
Til prøven må anvendes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, samt den af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgivne formelsamling.

Engelsk
Sprog og sprogbrug
Skriftlig fremstilling
Der må anvendes ordbøger og grammatiske oversigter.
Ved brug af it-udstyr:
Må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

Engelsk
Lytte og læsefærdighed
Ingen hjælpemidler.

Tysk
Sprog og sprogbrug
Skriftlig fremstilling
(tilbuds- og valgfag)
Der må anvendes ordbøger og grammatiske oversigter.
Ved brug af it-udstyr:
Må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

Tysk
Lytte og læsefærdighed (tilbuds- og valgfag)
Ingen hjælpemidler.

Biologi
Ingen hjælpemidler.

Geografi
Ingen hjælpemidler.

Fysik/kemi
Ingen hjælpemidler.

 
Under prøven

Overtøj og tasker placeres efter tilsynsførendes anvisning. Mobiltelefoner, musikafspillere mm. afleveres til opbevaring i prøvetiden. Det er tilladt at have drikkelse, mad, frugt eller lignende med.

 • Der skal være ro i lokalet.
 • Skolelederen eller dennes stedfortræder vil før prøvens begyndelse læse højt, hvad der er skrevet på opgavekuverten om prøvens og opgavens art, ugedag, dato og klokkeslæt. Når dette er gjort deles opgaverne ud og så er prøven i gang.
 • Der er et passende antal tilsynsførende og it-supporter tilstede under prøverne.
 • Eleven henvender sig til de tilsynsførende ved at række hånden op.
 • Eleven skal skrive navn og nr. på alt papir, der udleveres eller printes ud.
 • Papirerne skal ligge fladt på bordet under hele prøven.
 • Tilsynsførende må ikke hjælpe med forståelsen af eller løsningen på opgaverne.
 • Der vil blive uddelt papir ved prøvens begyndelse, men eleven må gerne spørge efter flere bilag og prøvepapirer.
 • Hvis eleven bliver dårlig eller skal på toilettet, skal eleven henvende til en tilsynsførende. Kun én ad gangen må forlade lokalet, og det vil ske under opsyn af tilsynsførende.
 • Hvis en elev skaffer sig eller yder uretmæssig hjælp, er konsekvensen bortvisning fra prøven. Der kan også ske bortvisning, hvis eleven ikke overholder de øvrige beskrevne regler for prøven. Der skal efterfølgende aflægges en ny prøve i faget ved førstkommende prøvetermin.
 • Ved prøver med varighed af mere end 2 timer, siger de tilsynsførende, når der er 1 time, 30 minutter og 10 minutter tilbage af prøvetiden.
 • Når prøvetiden er gået vil en af de tilsynsførende meddele dette. Eleven må ikke samtale eller forlade sin plads, før alle besvarelser er afleveret. Tilsynsførende vil sige til, når prøven er afsluttet.
 • De sidste 30 minutter før prøvetiden udløber, må ingen forlade prøven; dette af hensyn til arbejdsro.
Aflevering
 • Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Disse ark skal samles og nummereres. Det samlede antal ark skal angives på hvert ark. Første ark skal tillige underskrives.
 • Venter eleven med at aflevere til prøven er slut, må opgavehæftet og de besvarelsesark, der ikke er afleveret til bedømmelse, medbringes. Ellers kan det hentes umiddelbart efter prøven.
 • Eleven må ikke tage kopier af besvarelsen med ud af prøvelokalet; heller ikke på USB-nøgle, harddisk eller lignende.
 • Ved bedømmelsen tages der alene hensyn til det materiale, eleven ved sin underskrift har afleveret til bedømmelse.

 
Konsekvenser af at komme for sent

Det er meget vigtigt, at eleven ikke kommer for sent til prøven. Skulle en elev alligevel komme for sent, skal vedkommende melde sig på kontoret, hvorefter der vil blive taget stilling til, om eleven må deltage i prøven. Dette vil kun ske, hvis det anses for udelukket, at eleven har kunnet modtage nogen oplysning om opgaven, og hvis skolelederen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden kan ikke forlænges i forbindelse med sent fremmøde.
 
Mundtlige prøver
 
Plan for mundtlige prøver dette skoleår

De mundtlige/praktiske prøver afholdes inden for tidsrummet mandag d. 29. maj - onsdag d. 21. juni 2017.
 
Generelt om de mundtlige prøver

 • Primo maj måned gøres eleverne bekendt med tekstopgivelser, undervisningsbeskrivelser, fordybelsesområder, tema eller andet forberedelsesmateriale til de mundtlige og praktiske prøver.
 • Rækkefølge og tidsplan for de enkelte prøvedage laves af faglærerne - evt. i samarbejde med eleverne. Eleven skal møde i god tid før en prøve. Ved for sent fremmødet, har eleven ikke krav på at deltage i prøven.
 • Alle mundtlige prøver er individuelle og prøveoplæg tildeles ved lodtrækning.
 • Eleven må have prøveoplæg og notater fra forberedelsen med under hele prøven, og lærer og censor må bede om at se dem.
 • Der gælder samme regler for bortvisning som ved de skriftlige prøver: Eleven må ikke skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. Ved bortvisning, skal der efterfølgende aflægges en ny prøve i faget ved førstkommende prøvetermin.

 
Hvornår en prøve er begyndt

En mundtlig prøve, som er baseret på synopse, disposition, redegørelse mv. udarbejdet i undervisningen er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen i prøvelokalet.

En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
 
Hjælpemidler

Oversigt for de enkelte fag (mundtlige prøver):

Fag - Hjælpemidler til mundtlige/praktiske prøver i 9. klasse

Dansk
prøveform A Eleven må i forberedelsestiden benytte ordbøger, egne optegnelser og tage notater til brug for eksaminationen

Dansk
prøveform B Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin synopse til prøven
Engelsk Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven

Tysk - (udtræk og frivillig prøve)
Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven

Fransk - (udtræk og frivillig prøve)
Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven

Fysik/kemi
Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes

Matematik
Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer

Idræt
Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes

Historie
Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker, egne optegnelser og tage notater til brug for eksaminationen

Samfundsfag
Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker, egne optegnelser og tage notater til brug for eksaminationen

Kristendomskundskab
Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker, egne optegnelser og tage notater til brug for eksaminationen
 
Sygdom og udeblivelse

Hvis en elev er syg på en prøvedag, skal elevens forældre kontakte skolens leder. Det er fornuftigt så vidt muligt at forsøge at gennemføre prøven. Sygeprøver afvikles typisk i efterfølgende dec/jan-termin, og skal som udgangspunkt aflægges på Andreasskolen.
Udebliver en elev uretmæssigt fra en prøve, giver det en påtegning på afgangsbeviset.

En elev tilbydes ny prøve, hvis eleven har været forhindret på grund af:
 • dokumenteret sygdom
 • anden uforskyldt grund
 • bortvisning fra prøve
 • udeblivelse fra prøve.

 
Karakterer
 
Standpunktskarakterer

Skolen giver standpunktskarakterer, to gange om året på 9. klassetrin. For prøvekarakter gælder nedenstående.
 
Prøvekarakterer

Ved mundtlige prøver meddeles karakteren umiddelbart efter prøven. Når lærer og censor har fastsat karakteren, hentes eleven ind i prøvelokalet igen og får karakteren meddelt mundtligt med nogle få kommentarer. Karakteren er udtryk for elevens præstation ved prøven.

Ved skriftlige prøver skal bedømmelsen være afsluttet ultimo juni (datoen fastsættes, så afgangsbeviset kan være klart før skoleårets afslutning). I dansk og matematik skal faglæreren og en censor bedømme besvarelserne. I engelsk og tysk skal to censorer bedømme besvarelserne. Når bedømmelsen er afsluttet, kan eleven få udleveret sin karakter. I geografi og biologi, hvor prøven afvikles digitalt, får eleven karakteren, når prøven er afsluttet.
 
Karakterskala

Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen

12 Den fremragende præstation
  Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
10 Den fortrinlige præstation
  Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
7 Den gode præstation
  Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
4 Den jævne præstation
  Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
2 Den tilstrækkelige præstation
  Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
00 Den utilstrækkelige præstation
  Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3 Den ringe præstation
  Gives for den helt uacceptable præstation.

 
Afgangsbevis

Der udstedes afgangsbevis til alle elever, der forlader skolen efter 7. klasse eller senere. Ved afslutning af skolen efter 9. klasse gælder:

Alle karakterer fra de afsluttende prøver samt sidste standpunktskarakterer vil blive indført på afgangsbeviset. Eleven bestemmer selv, om karakteren og/eller udtalelsen for projektopgaven skal påføres.

Afgangsbeviset overrækkes ved dimissionsfesten.
 
Særlige prøvevilkår

Skolen tilbyder en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens afsluttende prøver for elever, der har et særligt behov. Den særlige tilrettelæggelse kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brug af hjælpemidler og tildeling af forlænget tid.

Gennem fravigelserne kan der kompenseres for elever med særlige vanskeligheder, så prøverne kan gennemføres med et resultat, som svarer til elevernes faglige niveau. Det er ikke hensigten med fravigelserne at kompensere for et generelt svagt standpunkt i fagene.

Tilladelsen til en fravigelse gives af skolens leder. Dette sker på baggrund af indstilling fra klasselæreren i samråd med forældrene, pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) og lærerne i de berørte fag.

Inddragelse af PPR kan dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Elevens synspunkter tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

For elever i 9. klasse skal overvejelser om fravigelser fremgå af elevens elev- og uddannelsesplan. Beslutningen skal være truffet senest den 1. december forud for maj/juni prøverne.
 
Fritagelse for prøveaflæggelse

Tilladelsen til fritagelse for aflæggelse af prøve på 9. klassetrin gives af skolens leder. Fritagelsen kan være begrundet i betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber for elever, som er ankommet til Danmark sent i skoleforløbet.

Inden beslutning om eventuel fritagelse sker, skal muligheden for at aflægge prøve på særlige vilkår (se afsnit om "særlige prøvevilkår") være overvejet.

Tilladelsen gives af skolens leder på baggrund af indstilling fra klasselæreren i samråd med forældrene, pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) og lærerne i de berørte fag.

Inddragelse af PPR kan dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri.

For elever i 9. klasse skal overvejelser om fritagelser fremgå af elevens elev- og uddannelsesplan. Beslutningen skal være truffet senest den 1. december forud for maj/juni prøverne.

Samtidig med beslutning om fritagelse for at aflægge prøve i et eller flere fag, træffer skolen i samråd med eleven og dennes forældre beslutning om, på hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisningen skal evalueres.
 
Klagemulighed

Klager over forhold ved de afsluttende prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Skolen henstiller, at klagen afleveres skriftligt og senest 4 uger efter prøven.